Pixelmon U Favicon Pixelmon U  91/1000

8.8%

服务器状态 在线 187
服务器IP地址
服务器版本 1.12.2
类别 国际外服
服务器所在地区 加拿大魁北克博阿努瓦
最后的检查
之前的检查
服务器网站 fansmc.com/server/133.html
检测玩家数 88
检测MOTD
检测服务端 Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x
正常运行稳定率  99%

Pixelmon U状态: 在线

Pixelmon UIP地址: pixel.un-linked.com

Pixelmon U版本:


Pixelmon U服务器宣传图

我们的pixelmon服务器为您提供极致的游戏体验:

*我们的服务器也从来没有落后在所有

*我们的坐骑和双跳所以你可以快很多!

*背包

* PokeSell(卖宠物小精灵安全的方式)

我们的健身房都有适当的挑战,不仅健身房领导人

*工作人员是友好的和积极的,所以是我们的社区

*随机战利品箱子!

*迷你游戏

* 15级开始!

Pixelmon U状态: 在线

Pixelmon UIP地址: pixel.un-linked.com

Pixelmon U版本:

查询耗时: 0.8000


排名前十宣传本服玩家


本服部分粉丝

5646 songze MC_jia caop248 moshangqaq

本服在线玩家

通知! 腐竹查询端口填写错误了,通知FANSMC腐竹!

通知! 腐竹没有发视频,通知FANSMC腐竹!

以下由粘土地球Earthmc友服赞助播出


以下由极限工艺友服赞助播出前十查看本服最多地区

美国华盛顿雷德蒙德 法国XXXX 美国弗吉尼亚阿什本 美国弗吉尼亚XX 美国华盛顿西雅图 德国SachsenXX 美国密苏里堪萨斯城

02-26 02:42   91人在线 最高 100
91%
02-26 02:36   89人在线 最高 100
89%
02-26 02:33   93人在线 最高 100
93%
02-26 02:27   87人在线 最高 100
87%
02-26 02:21   86人在线 最高 100
86%
02-26 02:18   85人在线 最高 100
85%
02-26 02:12   82人在线 最高 100
82%
02-26 02:03   84人在线 最高 100
84%
02-26 01:51   79人在线 最高 100
79%
02-26 01:33   78人在线 最高 100
78%
02-26 01:24   75人在线 最高 100
75%
02-26 01:18   74人在线 最高 100
74%
02-26 01:12   78人在线 最高 100
78%
02-26 01:03   78人在线 最高 100
78%
02-26 00:54   72人在线 最高 100
72%
02-26 00:48   64人在线 最高 100
64%
02-26 00:42   66人在线 最高 100
66%
02-26 00:39   69人在线 最高 100
69%
02-26 00:27   67人在线 最高 100
67%
02-26 00:24   68人在线 最高 100
68%
02-26 00:18   64人在线 最高 100
64%
02-26 00:12   65人在线 最高 100
65%
02-26 00:09   64人在线 最高 100
64%
02-26 00:03   61人在线 最高 100
61%
02-25 23:57   63人在线 最高 100
63%
02-25 23:54   66人在线 最高 100
66%
02-25 23:42   68人在线 最高 100
68%
02-25 23:39   69人在线 最高 100
69%
02-25 23:30   66人在线 最高 100
66%
02-25 23:24   58人在线 最高 100
58%
02-25 23:18   60人在线 最高 100
60%
02-25 23:15   62人在线 最高 100
62%
02-25 23:09   63人在线 最高 100
63%
02-25 23:04   65人在线 最高 100
65%
02-25 22:57   66人在线 最高 100
66%
02-25 22:54   65人在线 最高 100
65%
02-25 22:33   68人在线 最高 100
68%
02-25 22:30   60人在线 最高 100
60%
02-25 22:24   58人在线 最高 100
58%
02-25 22:18   60人在线 最高 100
60%
02-25 22:15   57人在线 最高 100
57%
02-25 22:00   53人在线 最高 100
53%
02-25 21:48   55人在线 最高 100
55%
02-25 21:45   57人在线 最高 100
57%
02-25 21:39   61人在线 最高 100
61%
02-25 21:33   62人在线 最高 100
62%
02-25 21:30   63人在线 最高 100
63%
02-25 21:24   62人在线 最高 100
62%
02-25 21:15   61人在线 最高 100
61%
02-25 21:04   60人在线 最高 100
60%
02-25 21:00   57人在线 最高 100
57%
02-25 20:55   54人在线 最高 100
54%
02-25 20:51   51人在线 最高 100
51%
02-25 20:45   48人在线 最高 100
48%
02-25 20:36   44人在线 最高 100
44%
02-25 20:30   43人在线 最高 100
43%
02-25 20:25   42人在线 最高 100
42%
02-25 20:21   41人在线 最高 100
41%
02-25 20:10   39人在线 最高 100
39%
02-25 20:06   41人在线 最高 100
41%
02-25 20:00   39人在线 最高 100
39%
02-25 19:51   42人在线 最高 100
42%
02-25 19:36   41人在线 最高 100
41%
02-25 19:31   42人在线 最高 100
42%
02-25 19:27   44人在线 最高 100
44%
02-25 19:12   43人在线 最高 100
43%
02-25 19:06   40人在线 最高 100
40%
02-25 19:01   41人在线 最高 100
41%
02-25 18:57   40人在线 最高 100
40%
02-25 18:51   41人在线 最高 100
41%
02-25 18:42   43人在线 最高 100
43%
02-25 18:27   47人在线 最高 100
47%
02-25 18:24   48人在线 最高 100
48%
02-25 18:18   51人在线 最高 100
51%
02-25 18:12   50人在线 最高 100
50%
02-25 18:09   48人在线 最高 100
48%
02-25 18:03   50人在线 最高 100
50%
02-25 17:57   49人在线 最高 100
49%
02-25 17:54   53人在线 最高 100
53%
02-25 17:48   48人在线 最高 100
48%
02-25 17:39   45人在线 最高 100
45%
02-25 17:30   44人在线 最高 100
44%
02-25 17:24   45人在线 最高 100
45%
02-25 17:15   43人在线 最高 100
43%
02-25 17:06   45人在线 最高 100
45%
02-25 17:00   43人在线 最高 100
43%
02-25 16:57   41人在线 最高 100
41%
02-25 16:51   42人在线 最高 100
42%
02-25 16:42   42人在线 最高 100
42%
02-25 16:36   44人在线 最高 100
44%
02-25 16:30   47人在线 最高 100
47%
02-25 16:21   46人在线 最高 100
46%
02-25 16:12   48人在线 最高 100
48%
02-25 16:06   49人在线 最高 100
49%
02-25 15:57   51人在线 最高 100
51%
02-25 15:51   48人在线 最高 100
48%
02-25 15:48   52人在线 最高 100
52%
02-25 15:42   48人在线 最高 100
48%
02-25 15:36   47人在线 最高 100
47%
02-25 15:33   42人在线 最高 100
42%
02-25 15:27   46人在线 最高 100
46%
02-25 15:18   48人在线 最高 100
48%
02-25 15:12   46人在线 最高 100
46%
02-25 15:03   44人在线 最高 100
44%
02-25 14:57   40人在线 最高 100
40%
02-25 14:51   41人在线 最高 100
41%
02-25 14:48   39人在线 最高 100
39%
02-25 14:42   36人在线 最高 100
36%
02-25 14:33   33人在线 最高 100
33%
02-25 14:27   32人在线 最高 100
32%
02-25 14:24   37人在线 最高 100
37%
02-25 14:18   41人在线 最高 100
41%
02-25 14:12   45人在线 最高 100
45%
02-25 14:03   48人在线 最高 100
48%
02-25 13:57   45人在线 最高 100
45%
02-25 13:54   41人在线 最高 100
41%
02-25 13:48   36人在线 最高 100
36%
02-25 13:39   43人在线 最高 100
43%
02-25 13:33   45人在线 最高 100
45%
02-25 13:27   47人在线 最高 100
47%
02-25 13:24   49人在线 最高 100
49%
02-25 13:18   50人在线 最高 100
50%
02-25 13:12   48人在线 最高 100
48%
02-25 13:09   45人在线 最高 100
45%
02-25 13:03   46人在线 最高 100
46%
02-25 12:57   47人在线 最高 100
47%
02-25 12:54   50人在线 最高 100
50%
02-25 12:48   55人在线 最高 100
55%
02-25 12:42   58人在线 最高 100
58%
02-25 12:33   55人在线 最高 100
55%
02-25 12:24   51人在线 最高 100
51%
02-25 12:18   52人在线 最高 100
52%
02-25 12:12   56人在线 最高 100
56%
02-25 12:09   58人在线 最高 100
58%
02-25 12:03   60人在线 最高 100
60%
02-25 12:00   63人在线 最高 100
63%
02-25 11:54   62人在线 最高 100
62%
02-25 11:48   65人在线 最高 100
65%
02-25 11:45   63人在线 最高 100
63%
02-25 11:39   65人在线 最高 100
65%
02-25 11:30   68人在线 最高 100
68%
02-25 11:24   72人在线 最高 100
72%
02-25 11:18   70人在线 最高 100
70%
02-25 11:15   68人在线 最高 100
68%
02-25 11:09   63人在线 最高 100
63%
02-25 11:04   58人在线 最高 100
58%
02-25 11:00   49人在线 最高 100
49%
02-25 10:54   54人在线 最高 100
54%
02-25 10:49   56人在线 最高 100
56%
02-25 10:45   57人在线 最高 100
57%
02-25 10:40   55人在线 最高 100
55%
02-25 10:34   63人在线 最高 100
63%
02-25 10:30   70人在线 最高 100
70%
02-25 10:24   74人在线 最高 100
74%
02-25 10:21   77人在线 最高 100
77%
02-25 10:09   81人在线 最高 100
81%
02-25 10:06   84人在线 最高 100
84%
02-25 10:00   90人在线 最高 100
90%
02-25 09:40   94人在线 最高 100
94%
02-25 09:30   88人在线 最高 100
88%
02-25 09:25   89人在线 最高 100
89%
02-25 09:21   87人在线 最高 100
87%
02-25 09:15   88人在线 最高 100
88%
02-25 09:09   98人在线 最高 100
98%
02-25 09:00   99人在线 最高 100
99%
02-25 08:57   94人在线 最高 100
94%
02-25 08:51   93人在线 最高 100
93%
02-25 08:46   95人在线 最高 100
95%
02-25 08:42   98人在线 最高 100
98%
02-25 08:36   97人在线 最高 100
97%
02-25 08:30   95人在线 最高 100
95%
02-25 08:27   97人在线 最高 100
97%
02-25 08:21   95人在线 最高 100
95%
02-25 08:15   94人在线 最高 100
94%
02-25 08:12   99人在线 最高 100
99%
02-25 08:06   104人在线 最高 200
52%
02-25 08:00   105人在线 最高 200
52.5%
02-25 07:57   106人在线 最高 200
53%
02-25 07:51   101人在线 最高 200
50.5%
02-25 07:45   102人在线 最高 200
51%
02-25 07:42   100人在线 最高 200
50%
02-25 07:36   98人在线 最高 100
98%
02-25 07:30   100人在线 最高 200
50%
02-25 07:27   102人在线 最高 200
51%
02-25 07:21   98人在线 最高 100
98%
02-25 07:12   99人在线 最高 100
99%
02-25 07:06   95人在线 最高 100
95%
02-25 07:03   100人在线 最高 200
50%
02-25 06:57   96人在线 最高 100
96%
02-25 06:51   90人在线 最高 100
90%
02-25 06:48   92人在线 最高 100
92%
02-25 06:42   99人在线 最高 100
99%
02-25 06:36   100人在线 最高 200
50%
02-25 06:27   102人在线 最高 200
51%
02-25 06:21   100人在线 最高 200
50%
02-25 06:12   97人在线 最高 100
97%
02-25 06:06   99人在线 最高 100
99%
02-25 06:03   100人在线 最高 200
50%
02-25 05:57   102人在线 最高 200
51%
02-25 05:52   104人在线 最高 200
52%

状态自动贴图 登录后代码才能帮宣


留言