CubeWorld FaviconCubeWorld

服务器状态离线
IP地址
服务器版本1.12.2
服务器类型纯净服
所在地区US locations美国弗吉尼亚阿什本
服务器网站fansmc.com/server/220.html
检测玩家数2022
MOTD
服务器信息
检测服务端1.12.2
正常稳定率0%
服务器状态离线
IP地址
服务器版本1.12.2
服务器在进行大改革加群了解通知

通知!腐竹没有发视频,通知未知腐竹!
CubeWorld banner

CubeWorld small_banner
CubeWorld play_banner
CubeWorld hotbar_banner